در بیشتر موارد بله، اما در نهایت بستگی به کشوری دارد که درخواست داده اید. شما حتما برای یادگیری زبان کشور مقصد اقدام کنید زیرا حتی اگر جز قوانین آن کشور نباشد باز هم داشتن مدرک زبان به پرونده شما کمک خیلی زیادی می کند.