خیر، دوستان عزیز در هیچ یک از انواع ویزا کسی نمی تواند ادعا کند که قادر به اخذ تضمینی می باشد. پس به این قول ها به هیچ وجه اطمینان نکنید