02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگروپ اینترنشنال

پذیرای صدای گرم شما هستیم …

برای برقراری ارتباط و مشاوره، از راه‌های زیر استفاده کنید:

  • مراجعه به وب سایت ما و تکمیل فرم تماس با ما.
  • تماس تلفنی با ما از طریق شماره های زیر.
  • ارسال پیامک به شماره تلفن های همراه.
  • ارسال ایمیل به آدرس های ایمیل ما.

فرم تماس و ارتباط با ما

آدرس های دفاتر دایاگروپ اینترنشنال :

مجله دایاگروپ اینترنشنال