02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

مشاوره رایگان

0
 • مشاوره رایگان انتخاب کشور
 • مشاوره رایگان انتخاب رشته
 • مشاوره رایگان انتخاب دانشگاه
 • نگارش انگیزه نامه و رزومه
 • ارائه لیست دانشگاه‌های پیشنهادی
 • مشاوره جهت جمع آوری مدارک مورد نیاز پذیرش
 • آموزش مصاحبه دانشگاه جهت اخذ پذیرش
 • اخذ پذیرش تحصیلی تضمینی
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • مشاوره جهت جمع‌آوری مدارک مورد نیاز ویزا
 • اپلیکیشن ویزا
 • اخذ وقت انگشت نگاری از سفارت
 • آپلود مدارک
 • تنظیم متن cover letter مدارک مالی
 • تنظیم متن نامه study plan
 • تنظیم متن گواهی اشتغال به کار
 • تنظیم متن دلایل تحصیل، بازگشت و آینده کاری در ایران
 • نامه مربوط به جزئیات برنامه تحقیقاتی جهت دانشجویان bioresearch
 • آموزش مصاحبه سفارت
 • همراهی مشاور در جلسه مصاحبه تلفنی سفارت
 • تحویل پاسپورت
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ ویزا
 • پرداخت مبلغ کلیه خدمات، پس از دریافت ویزا

انگیزه نامه و رزومه

50
 • مشاوره رایگان انتخاب کشور
 • مشاوره رایگان انتخاب رشته
 • مشاوره رایگان انتخاب دانشگاه
 • نگارش انگیزه نامه و رزومه
 • ارائه لیست دانشگاه‌های پیشنهادی
 • مشاوره جهت جمع آوری مدارک مورد نیاز پذیرش
 • آموزش مصاحبه دانشگاه جهت اخذ پذیرش
 • اخذ پذیرش تحصیلی تضمینی
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • مشاوره جهت جمع‌آوری مدارک مورد نیاز ویزا
 • اپلیکیشن ویزا
 • اخذ وقت انگشت نگاری از سفارت
 • آپلود مدارک
 • تنظیم متن cover letter مدارک مالی
 • تنظیم متن نامه study plan
 • تنظیم متن گواهی اشتغال به کار
 • تنظیم متن دلایل تحصیل، بازگشت و آینده کاری در ایران
 • نامه مربوط به جزئیات برنامه تحقیقاتی جهت دانشجویان bioresearch
 • آموزش مصاحبه سفارت
 • همراهی مشاور در جلسه مصاحبه تلفنی سفارت
 • تحویل پاسپورت
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ ویزا
 • پرداخت مبلغ کلیه خدمات، پس از دریافت ویزا

پذیرش تحصیلی

تضمینی
300
 • مشاوره رایگان انتخاب کشور
 • مشاوره رایگان انتخاب رشته
 • مشاوره رایگان انتخاب دانشگاه
 • نگارش انگیزه نامه و رزومه
 • ارائه لیست دانشگاه‌های پیشنهادی
 • مشاوره جهت جمع آوری مدارک مورد نیاز پذیرش
 • آموزش مصاحبه دانشگاه جهت اخذ پذیرش
 • اخذ پذیرش تحصیلی تضمینی
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • مشاوره جهت جمع‌آوری مدارک مورد نیاز ویزا
 • اپلیکیشن ویزا
 • اخذ وقت انگشت نگاری از سفارت
 • آپلود مدارک
 • تنظیم متن cover letter مدارک مالی
 • تنظیم متن نامه study plan
 • تنظیم متن گواهی اشتغال به کار
 • تنظیم متن دلایل تحصیل، بازگشت و آینده کاری در ایران
 • نامه مربوط به جزئیات برنامه تحقیقاتی جهت دانشجویان bioresearch
 • آموزش مصاحبه سفارت
 • همراهی مشاور در جلسه مصاحبه تلفنی سفارت
 • تحویل پاسپورت
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ ویزا
 • پرداخت مبلغ کلیه خدمات، پس از دریافت ویزا

پذیرش تضمینی و ویزا

تضمینی
500
 • مشاوره رایگان انتخاب کشور
 • مشاوره رایگان انتخاب رشته
 • مشاوره رایگان انتخاب دانشگاه
 • نگارش انگیزه نامه و رزومه
 • ارائه لیست دانشگاه‌های پیشنهادی
 • مشاوره جهت جمع آوری مدارک مورد نیاز پذیرش
 • آموزش مصاحبه دانشگاه جهت اخذ پذیرش
 • اخذ پذیرش تحصیلی تضمینی
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ پذیرش
 • مشاوره جهت جمع‌آوری مدارک مورد نیاز ویزا
 • اپلیکیشن ویزا
 • اخذ وقت انگشت نگاری از سفارت
 • آپلود مدارک
 • تنظیم متن cover letter مدارک مالی
 • تنظیم متن نامه study plan
 • تنظیم متن گواهی اشتغال به کار
 • تنظیم متن دلایل تحصیل، بازگشت و آینده کاری در ایران
 • نامه مربوط به جزئیات برنامه تحقیقاتی جهت دانشجویان bioresearch
 • آموزش مصاحبه سفارت
 • همراهی مشاور در جلسه مصاحبه تلفنی سفارت
 • تحویل پاسپورت
 • بازگشت کامل وجه در صورت عدم اخذ ویزا
 • پرداخت مبلغ کلیه خدمات، پس از دریافت ویزا

مجله دایاگروپ اینترنشنال