02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

جستجو

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دوره های زبان اریکن کالج

#
تعداد ترم ها
MATERIAL
هزینه دوره
هزینه ویزا
کل هزینه (RM)
1
4 ترم
400
1725x4 = 6900
1800 (ویزا 6 ماهه)
9600
2
6 ترم
600
1600x6 = 9600
1800 (ویزا 6 ماهه)
12500
3
8 ترم
800
1540x8 = 12320
2000 (ویزا 9 ماهه)
15620
4
10 ترم
1000
1430x10 = 14300
2200 (ویزا 12 ماهه)
18000
5
12 ترم
1200
1340x12 = 16080
2200 (ویزا 12 ماهه)
19980
DIAGroup International
DIAGroup International
DIAGroup International
DIAGroup International
DIAGroup International
DIAGroup International

مجله دایاگروپ اینترنشنال

DIAGroup International
DIAGroup International