02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

مشاوره و وکالت در پرونده های حقوقی

در صورتی که فردی پرونده ای جاری در محاکم دادگستری داشته باشد و از جریان پرونده چندان مطلع نباشد نیاز است که حتما مطالعه پرونده را انجام دهد. خواندن تمامی صفحات پرونده شاید به ظاهر مطالعه پرونده نامیده شود اما در اصل این موضوع یک کار بسیار تخصصی است و باید توسط یک وکیل که کاملا به امور حقوقی و قوانین و تبصره ها و بخصوص موضوع پرونده، مسلط است صورت بگیرد تا بتواند با استناد به مدارک، سریع تر روند پرونده را پیگیری نماید.

مطالعه پرونده حقوقی توسط وکیل بسیار حائز اهمیت است و وکیل باید ضمن تسلط به قوانین تمرکز و سرعت عمل بالایی داشته باشد. محتویات پرونده در جریان رای صادر شده به حدی اهمیت دارد که اطلاع از صحت یا عدم صحت اقدامات صورت گرفته توسط مقام قضایی می تواند موجب درخواست تجدید نظر یا نقض تحقیقات شود

فرم در خواست خدمات مشاوره و وکالت در پرونده های حقوقی

مجله دایاگروپ اینترنشنال