Cancel Preloader

دایاگـــــــروپ
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

 انگیزه نامه و رزومه

انگیزه نامه و رزومه

از مهم‌ترین مدارکی که نقش پررنگی در پرونده‌ی تحصیلی شما ایفا می‌کند، انگیزه‌نامه و رزومه است. این مدارک باید با نگرش، نگارش و منطقی استاندارد آماده شود. با تکمیل فرم‌هایی که بعد از تنظیم قرارداد در اختیارتان قرار می‌گیرد، انگیزه‌نامه…

دایاگـــــــروپ ، ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــیِ