02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

فرم درخواست پذیرش (مشاوره)

مشاوره رایگان تحصیلی جهت اخذ پذیرش

لطفا برای ارزیابی تحصیل فرم ارزشيابی و درخواست مشاوره را پر نمایید. اطلاعات فرم را برای سهولت ارزیابی کامل پر نمایید .

مجله دایاگروپ اینترنشنال